Paràulas fundamentales e nùmenes in italianu e in sardu

Chie l’ischit ite si narat in sardu s’italianu “finestra” o “porta”, “Sassari” o “Cagliari”, “Giovanni”, “Stefano” o “Isidoro”? E comente cumbenit a los iscrìere? Un’agiudu lu podet dare custu...

Chie l’ischit ite si narat in sardu s’italianu “finestra” o “porta”, “Sassari” o “Cagliari”, “Giovanni”, “Stefano” o “Isidoro”? E comente cumbenit a los iscrìere? Un’agiudu lu podet dare custu “Vocabularieddu ortogràficu italianu-sardu”, chi est arribbende a sas librerias dae sas ed. Papiros. In 130 pàginas, in formadu 15x21 cm, sunt presentes prus de 3.000 paràulas fundamentales, nùmenes de pessone, nùmenes de sas biddas, cussìgios de iscritura. Totu custos faeddos sunt collocados in duas colunnas cada pàgina: sa de s’italianu, sa de su sardu e... una colunna lìbera, a manera chi sa pessone potzat iscrìere a manu sua su faeddu currispondente in un’àtera limba o in una variedade
locale, cunforma si est un’istràngiu o unu sardu chi si cheret ammentare sos faeddos suos de bidda. Pro imparare su sardu cun discansu e in cada ocasione, podimus leare in bugiaca custu libritu chi, duncas, est finas unu cartulàriu chi nos mustrat chi “in sardu, tenimus sas paràulas”!


TrovaRistorante

a Sassari Tutti i ristoranti »

Il mio libro

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Stampare un libro risparmiando: ecco come fare