S’alinche pàrdina sarda in Durgali, Bitzi e Buddusò

Diferente dae su gatu agreste, est longa unu metru e 33 tzentìmetros  Pasquale Mola in su 1907 aiat analizadu custu felinu in su sartu de Nùgoro

DURGALI. Pasquale Mola in su 1907 aiat analizadu unu felinu imbalsamadu in sa domo de su nobile Umberto Manca chi fiat istadu fintzas sìndigu de Nùgoro. Su felinu, mortu a tiros de fusile dae sos catzadores in su sartu de Nùgoro, cun sas farrancas suas aiat fertu a morte duos canes chi lu fiant giagarende. Su dutore Pasquale Mola fiat su diretore de su Giardinu zoològicu de Roma e descriat custu felinu cun una carena longa unu metru, de coa longa trintatrès tzentìmetros, in totale longa unu metru e trintatrès tzentìmetros e a artesa de ischina de trintatrès tzentìmetros, de colore pàrdinu trinu cun duos giuffos longos de tres tzentìmetros e mesu in sas estremidades de sas origras. A Mola dae deretu non li fiat partu unu gatu agreste ma un’àtera ispessia. Su gatu agreste difatis at comente nùmene Felix lìbica. Imbetzes Pasquale Mola aiat mutidu custu animale Linx sardiniae: s’alinche pàrdina sarda parente de sas alinches africanas comente sunt su Caracal e su Serval. Medas iscientìficos s’ant domandadu dae tando de ghite fiat faeddende Mola e, sena lu cumprendere bene, aiant sententziadu ca una bestia gosi manna non fiat possìbile chi essere istada una cosa diferente dae su gatu agreste. Antzis pro custos iscientìficos sa bestia de Mola fiat simplemente unu gatu agreste nen de prus nen de mancu. Sa Regione dae s’artu de su podere burocràticu de argunos de sos funtzionàrios suos aiat cumpartidu custa sentèntzia de dennegu concruende ca unu felinu gosi mannu simplemente no esistit in Sardigna. Ma su diretore de su Parcu zoològicu de Roma aiat àpidu unu bisu tando in su 1907? De pustis de prus unu sèculu dae s’agatada de Pasquale Mola su sero de su martis degheoto de lampadas su Telediàriu de “Canale Cinque” essiat cun sa nova chi sa Forestale de Còrsica at agatadu unu gatu pàrdinu de mannària istrana chi ant mutidu “u gatu vulpe”, est a narrere gatu matzone, e chi at segundu sas anàlisi de sos corsicanos unu Dna diferente meda dae su gatu agreste e l’ant fintzas filmadu e analizadu. Sa venga de Pasquale Mola de pustis de unu sèculu. Tando Mola no aiat àpidu unu bisu a agatare e classificare unu felinu sardu-corsu diferente meda dae su gatu agreste. A narrere sa veridade custa alinche pàrdina sarda in medas l’ant bista e fintzas chie relatat custu artìculu at intesu medas testimòngias: unu pastore in su situ de Neulè in Durgali in su 2004, unu crapargiu in su situ de Còdula de Fuili in su 1986, unu dutore Forestale in Crastatza in Bitzi in su 2003 e semper su matessi dutore in Litos in Bitzi in su 2004, e àteros abilitamentos in Tandalò a presu a Buddusò sena mentovare argunos betzos connoschidores fungudos de su foras de bidda chi ischiant e testimoniaiant ca de gatos agrestes bi nd’at duas castas: una manna e una pitzoca. In prus sos gadduresos connoschiant “su gatu maccioni”, su gatu matzone est a narrere cun
su colore pardu de su margiane. Tzertu est ca su problema de Mola abarrat abertu ma oe amus carchi elementu in prus pro narrere ca Mola non aiat àpidu simplemente unu bisu in cussu larganu 1907 in su foras de bidda de tzitade de Nùgoro e pro custa resone oe cheret a sighire a peschisare.

TrovaRistorante

a Sassari Tutti i ristoranti »

Il mio libro

SCRIVERE: NARRATIVA, POESIA, SAGGI

Come trasformare un libro in un capolavoro