Massàgios, assussegu e pasu trinta minutos de “Riposino”

Servìtziu ativu cada die in su “Jester club” de carrera de Roma 257 de Casteddu «S’utente si nch’at a pòdere apartare un’iscuta dae su mundu esternu» 

WsStaticBoxes WsStaticBoxes