Storia di sa Carrela ’e nanti in 30 anni di fotografie

SANTU LUSSURGIU. Sarà presentato domani a Santu Lussurgiu, l'evento espositivo “Punghe & Regolle- Sa Carrela ’e nanti negli scatti di Giuseppe Firinu. Fotografie degli anni 70-90”. E' in occasione...

WsStaticBoxes WsStaticBoxes